Projekt - obiady terapeutyczne

Terapeutyczne obiadowanie 1

PROJEKT „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE” Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie pn. „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”, instytucje i organizacje zajmujące się rehabilitacją społeczno – zawodową osób z niepełnosprawnością prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, które są otwarte na zmianę i nowe działania. Celem projektu jest skalowanie modelu innowacji społecznej pn. „Obiady terapeutyczne” polegającego na przygotowywaniu i dostarczaniu bezpłatnych obiadów osobom starszym (60+) wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu przez niepełnosprawnych uczestników WTZ.

Oferujemy:

  • granty finansowe na wdrożenie modelu w kwocie do 77 215,60 PLN,
  • wsparcie w przygotowaniu dokumentów zgłoszeniowych,
  • wsparcie doradcze oraz eksperckie w trakcie wdrażania modelu.

Jesteśmy przekonani, że innowacja społeczna „Obiady terapeutyczne” ulepszy system żywienia osób starszych w Polsce oraz wpłynie na przeformułowanie roli WTZ, jako podmiotów działających skutecznie w obszarze integracji, pomocy społecznej, przygotowania zawodowego,

a efekty działalności WTZ przyniosą korzyści osobom starszym.

Projekt realizowany jest na terenie całej Polski od 1 października 2021 r. do 31 lipca 2023 r. przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie
4.1 Innowacje społeczne) i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.