Covid - 19 we Włoszech

Covid we Wloszech

Charakterystyka pacjentów, którzy zmarli na Covid-19 we Włoszech *1

dr Joanna Plak

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie ogólnych informacji na temat zmarłych Włochów, którzy mieli zdiagnozowany Covid-19, z uwzględnieniem populacji seniorów. Źródłem informacji zawartych w niniejszym opracowaniu jest raport: „Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia” sporządzony przez Istituto Superiore di Sanita, obejmujący okres od 1.03.2020 r. do 30.03.2021 r.

W okresie sprawozdawczym wyodrębniono dwie fale pandemii, w trakcie których zmarło łącznie 106 779 osób. I fala trwała od marca do maja 2020 r., w tym okresie zmarło 34 330 osób. Potem nastąpił okres wyciszenia, trwający od czerwca do września 2020 r. ,odnotowano wtedy 2093 zgony. II fala rozpoczęła się w październiku 2020 r. i trwa do chwili obecnej; przy czym opracowanie obejmuje okres do 30 marca 2021 r., w którym to czasie odnotowano 70 356 zgonów. Warto podkreślić iż w tym okresie, we wszystkich regionach oprócz Lombardii, nastąpił znaczący wzrost liczby zgonów, w porównaniu z I falą. Średnia wieku osób, które uzyskały pozytywny wynik testu na Covid-19 i zmarły to 81 lat. Odsetek zmarłych kobiet wynosi 43,9%. Jedynie 1188 zmarłych, tj. 1,1% zgonów to osoby mające mniej niż 50 lat, przy czym część z nich cierpiała na choroby współistniejące. Liczbę zgonów w podziale na regiony obrazuje poniższa tabela.

Tab. 1 Liczba zgonów pacjentów z dodatnim testem na Covid-19, w podziale na regiony,
w okresie marzec 2020 - marzec 2021 r.

Region

Liczba zgonów ( w tys.)

Liczba zgonów w %

Lombardia

30 341

28,4

Emilia Romagna

11 792

11,0

Veneto

10 481

9,8

Piemonte

9266

8,7

Lazio

6501

6,1

Campania

5172

4,8

Toskania

5123

4,8

Sycylia

4792

4,5

Puglia

4725

4,4

Liguria

3773

3,5

Friuli Venezia Giulia

3059

2,9

Marche

2749

2,6

Abruzzo

2188

2,0

Trento

1276

1,2

Sardynia

1254

1,2

Umbria

1200

1,1

Bolzano

1166

1,1

Calabria

733

0,7

Molise

440

0,4

Valle d’Aosto

423

0,4

Basilicata

395

0,4

Ogółem

106 779

100

Źródło: Opracowano na podstawie: „Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia”

Jak wspomniałam wcześniej, część zmarłych cierpiała na choroby współistniejące.
Z analizy dokumentacji medycznej 6992 hospitalizowanych osób, wynika że 210 osób (w tym: 57 kobiet) nie cierpiało na żadne choroby współistniejące; 815 osób (w tym: 288 kobiet) miało zdiagnozowaną jedną chorobę współistniejącą; 1292 osoby (w tym: 487 kobiet)- dwie choroby współistniejące; 4675 osób (w tym: 1994 kobiet)- co najmniej 3 choroby współistniejące. Wśród zdiagnozowanych chorób współistniejących przeważały takie, jak: choroba niedokrwienna serca (1969 przypadków), migotanie przedsionków (1700 przypadków), inne choroby układu krążenia (1918 przypadków), nadciśnienie tętnicze (4603 przypadki), cukrzyca typu 2 (2059 przypadków), demencja (1654 przypadki), nowotwór aktywny (1162 przypadki), przewlekła hepatopatia (350 przypadków), przewlekła niewydolność nerek (1484 przypadki), niewydolność oddechowa (463 przypadki), choroby autoimmunologiczne (302 przypadki), HIV (18 przypadków), otyłość (784 przypadki). Wśród wspomnianych 6992 osób, w 90,3% przypadków zgon można połączyć bezpośrednio z zarażeniem Covid-19. Przyczyną zgonu, wynikającego z powikłań poCovidowych, w badanej próbie osób, była przede wszystkim ostra niewydolność oddechowa (93,6% przypadków), rzadziej zakażanie całego organizmu, uszkodzenie nerek i mięśnia sercowego.

Pacjenci z badanej próby w większości przypadków przechodzili Covid doświadczając typowych objawów *2, takich jak: duszności (73%), gorączka (68%), kaszel (32%), biegunka (6%), krwioplucie (1%), 8,5% nie wykazywało żadnych objawów w momencie przyjęcia do szpitala. Pacjenci byli leczeni, w szczególności, poprzez podanie antybiotyków (86%), rzadziej stosowano terapię sterydami oraz przeciwwirusową. W części przypadków stosowano wszystkie wymienione metody leczenia jednocześnie. Leczenie antybiotykami jest zasadne przy uwzględnieniu, że większość pacjentów doświadczyła powikłań w postaci zapalenia płuc. Warto podkreślić, iż pomimo podjętego leczenia we wszystkich wspomnianych przypadkach nastąpił zgon pacjenta, przy czym uśredniony czas zgonu wynosił 13 dni od wystąpienia objawów Covid -19 i 8 dni od czasu przyjęcia do szpitala.

 

*1 dostęp: https://www.iss.it/rapporti-covid-19, 06.04.2021 r.

*2 Wartości mogą przekroczyć 100%, ponieważ pacjenci mogli wykazywać kilka objawów jednocześnie.