Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Seniorzy zamieszkujący w województwie lubelskim część I

Konferencja Lublin 1

Seniorzy w województwie lubelskim- wybrane inicjatywy.

Część I

dr Joanna Plak

Joanna Plak

Niniejszy artykuł zapoczątkuje cykl poświęcony działaniom realizowanym na rzecz seniorów w poszczególnych województwach. Na początek województwo lubelskie. Jednym z działań dedykowanych seniorom zamieszkującym w województwie lubelskim jest Program „Lublin strefa 60+”.

Jest to program adresowany do mieszkańców Lublina w wieku 60 lat i więcej, który ma na celu: zwiększenie dostępności do usług i dóbr dla osób z wymienionego przedziału wiekowego, wspieranie aktywności społecznej seniorów, poprawę ich jakości życia poprzez realizowane działania, kształtowanie pozytywnego wizerunku seniorów.

Kolejna inicjatywa to Lubelska Karta Seniora, która uprawnia do korzystania ze zniżek na dobra i usługi realizowane przez podmioty uczestniczące w Programie (https://lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/program-lublin-strefa-60/informator-lks-znizki-i-ulgi/). Karta jest wydawana mieszkańcom Lublina w wieku 60 i więcej lat. Umożliwia korzystanie ze zniżek w przypadku korzystania z usług z zakresu kultury, sportu, rekreacji, nauki. Jest przyznawana na podstawie wniosku złożonego przez uprawnioną osobę, bez względu na kryterium dochodowe.

Seniorzy zamieszkujący w Lublinie mogą również liczyć na wsparcie pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów. Funkcję tą pełni pani Ewa Dados. Do jej obowiązków należy: inicjowanie przedsięwzięć, które mają na celu poprawę warunków życia seniorów w drodze aktywizacji społecznej i integracji; monitorowanie i diagnozowanie problemów i potrzeb seniorów; podejmowanie działań które mają na celu wykorzystanie potencjału seniorów dla społeczeństwa lokalnego; współpraca z Radą Seniorów i organizacjami zajmującymi się problemami osób starszych.

W Lublinie funkcjonuje również Rada Seniorów, która zajmuje się takimi działaniami, jak: opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących seniorów; opiniowanie aktów prawnych dotyczących seniorów wraz z przedłożeniem propozycji legislacyjnych; inicjowanie działań na rzecz seniorów; współpraca ze środowiskiem działającym na rzecz osób starszych; wspieranie aktywności seniorów; dążenie do umacniania więzi międzypokoleniowych; monitorowanie potrzeb seniorów; podejmowanie działań na rzecz budowania pozytywnego wizerunku seniorów; upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych; podejmowanie działań mających na celu przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości.

Inną inicjatywą jest Tele 60+, czyli usługa wprowadzona przez Prezydenta Lublina we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji, umożliwiająca seniorom korzystanie ze wsparcia psychologów i pozyskanie informacji na temat działalności instytucji i organizacji oferujących różne formy aktywizacji. Usług jest dostępna w dni powszednie w godzinach 17.00-20.00 i obejmuje: porady dotyczące problemów z funkcjonowaniem w społeczeństwie; wsparcie w sytuacjach które powodują niepokój; porady w zakresie rozwiazywania trudnych sytuacji życiowych; informacje na temat możliwości spędzania czasu wolnego.