Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

COVID-19 walka ciągle trwa.

corona Covid 19

„Plan naprawczy” Włoch po pandemii Covid-19

dr Joanna Plak

Jest to plan, mający na celu „ponowne uruchomienie” i „ożywienie” włoskiej gospodarki po pandemii Covid-19. Zgodnie z założeniami planu Włochy mają być nowoczesnym państwem cyfrowym, z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą i zapleczem badawczym. Plan premiera Giuseppe Conte składa się z dziewięciu punktów.

  1. Włochy jako kraj w pełni cyfrowy (m.in. poprzez: upowszechnienie 5 G, korzystanie ze sztucznej inteligencji, świadczenie usług w „chmurze”, promowanie płatności bezgotówkowych; rozdystrybuowanie kuponów dla rodzin i firm z tzw. „białych obszarów”, pozbawionych dostępu do Internetu, na zwalczenie przepaści cyfrowej, wprowadzenie szybkiego Internetu na obszarach wiejskich).
  2. Włochy jako kraj z wydajną i bezpieczną infrastrukturą (m.in. poprzez: stworzenie wydajnej sieci kolejowej i drogowej, modernizację infrastruktury węzłów kolejowych, wzmocnienie transportu regionalnego, ustanowienie szybkiego połączenia kolejowego między północą a południem kraju oraz wschodem i zachodem; zwiększenie przepustowości lotnisk, modernizację sieci wodnej).
  3. Włochy jako kraj zrównoważony i ekologiczny (m.in. poprzez: korzystanie z odnawialnych źródeł energii, promowanie fotowoltaiki, poprawę jakości powietrza i wód, zwiększenie ilości ścieżek rowerowych, zmniejszenie liczby odpadów, modernizację terenów leśnych i górskich).
  4. Włochy jako kraj z konkurencyjnymi ekonomicznie przedsiębiorstwami i miejscami pracy (m.in. poprzez: wspieranie i korzystanie z innowacji, wzmocnienie eksportu, wprowadzenie zachęt dla inwestorów, korzystanie ze sztucznej inteligencji, zapewnienie warunków i zachęt do szkolenia i przekwalifikowania pracowników, utworzenie specjalnych stref ekonomicznych, wsparcie MSP, walkę z zatrudnieniem w szarej strefie i niekorzystnymi umowami, wsparcie młodych na rynku pracy).
  5. Włochy jako kraj wspierający kluczowe branże – łańcuchy produkcyjne (m.in. poprzez: wsparcie turystyki, w drodze modernizacji oferty turystycznej i modernizacji obiektów hotelowych; modernizację obszarów leśnych i górskich; wsparcie dziedzictwa kulturowego i branży rozrywkowej, w tym- kin; wsparcie sektora motoryzacyjnego przy jednoczesnym przejściu na bardziej ekologiczne rozwiązania produkcyjne; wsparcie rolnictwa i branży rybnej m.in. poprzez zastosowanie nowych, konkurencyjnych technologii cyfrowych).
  6. Włochy jako kraj, w którym administracja publiczna służy obywatelom i przedsiębiorcom (m.in. poprzez: zmniejszenie biurokracji i wzmocnienie zdolności organizacyjnych kadry, cyfryzację administracji publicznej, wprowadzenie i upowszechnienie usług świadczonych przez administrację publiczną w formie usług cyfrowych dla obywateli, przeszkolenie kadry m.in. w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności diagnozowania potrzeb beneficjentów).
  7. Włochy jako kraj inwestujący w edukację i badania (m.in. poprzez: wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań do edukacji i badań, ściągniecie do Włoch wybitnych naukowców i badaczy z innych krajów, dostosowanie edukacji do potrzeb gospodarki, promowanie klastrów i inkubatorów przedsiębiorczości; zacieśnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki, w celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej; otwarcie na możliwość kształcenia i współpracy badawczo-naukowej w wymiarze międzynarodowym; modernizację infrastruktury edukacyjnej, w tym promowanie nauczania w formach online).
  8. Włochy jako kraj sprawiedliwy i zintegrowany (m.in. poprzez: poprawę infrastruktury zdrowotnej i modernizację sposobu zarządzania systemem zdrowia, promowanie rodzicielstwa, pełniejsze włączenie osób niepełnosprawnych do życia społecznego; promowanie przedsiębiorczości kobiet i ich udziału na rynku pracy ,w tym w zawodach „typowo męskich”; stworzenie zachęt do aktywizacji zawodowej kobiet zamieszkujących na południu kraju).
  9. Włochy, jako kraj z nowoczesnym porządkiem prawnym (m.in. poprzez: aktualizację aktów prawnych, w tym: kodeksu cywilnego; poprzez reformę administracyjną, reformę systemu podatkowego, reformę systemu sprawiedliwości i wielu innych dziedzin funkcjonowania państwa; w szczególności w kierunku ujednolicenia i ustandaryzowania regulacji dla poszczególnych regionów Włoch).