Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Emerytura - Mama 4 plus

Rodzina 4 plus

Matczyna emerytura - Mama 4+

dr Joanna Plak

Matczyna emerytura jest to rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które ma na celu zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały
z zatrudnienia lub go nie podjęły, by móc wychowywać dzieci.

Aby otrzymać świadczenie należy spełnić jednocześnie następujące warunki:

 • brak posiadania dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania;
 • w przypadku kobiet: ukończenie 60 roku życia i urodzenie/wychowanie lub tylko wychowanie co najmniej 4 dzieci – własnych, współmałżonka, przysposobionych, przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej;
 • w przypadku mężczyzn: ukończenie 65 roku życia i wychowanie co najmniej 4 dzieci - własnych, współmałżonka, przysposobionych, przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, w sytuacji w której tego obowiązku nie realizowała ich matka, np. na skutek śmierci, porzucenia dzieci lub długotrwałej przerwy w ich wychowywaniu;
 • zamieszkiwanie w Polsce (obywatelstwo Polski, państwa UE lub zalegalizowany pobyt w Polsce);

Świadczenie nie przysługuje zawodowym rodzinom zastępczym.

Osoby, które spełniają powyższe warunki i chcą ubiegać się o przyznanie świadczenia, powinny złożyć stosowny wniosek – do pobrania na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wraz z następującymi dokumentami:

 • akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi;
 • informacja o numerach PESEL dzieci;
 • oświadczenie o własnej sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej.

W oświadczeniu powinny znaleźć się co najmniej takie informacje, jak:

 • potwierdzenie urodzenia i wychowania lub samego wychowania minimum 4 dzieci;
 • wskazanie przerw i ich długości w wychowaniu dzieci (zbyt długa przerwa uniemożliwi pobieranie emerytury matczynej);
 • informacja o ewentualnym ograniczeniu lub pozbawianiu praw rodzicielskich
  (brak lub ograniczenie praw rodzicielskich uniemożliwi pobieranie emerytury matczynej);
 • potwierdzenie zamieszkiwania w Polsce;
 • informacja o pobieranych świadczeniach, takich jak: emerytura/renta (świadczenie w wysokości równej minimalnej emeryturze uniemożliwia pobieranie emerytury matczynej);
 • informacja o uzyskiwanych dochodach i ich źródle, także z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego;
 • przebywanie w areszcie/zakładzie karnym (pobyt w areszcie uniemożliwia pobieranie emerytury matczynej);
 • w przypadku mężczyzn ubiegających się o świadczenie - także udokumentowanie, że matka nie wychowywała dzieci np. z powodu ich porzucenia.

W 2020 roku wysokość emerytury matczynej to 1025 zł na rękę.