Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Świadczenie dla bezrobotnych we Włoszech

Italia Toscania

NASpi (Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego)

dr Joanna Plak

Włoscy bezrobotni, którzy stracili pracę po 1 maja 2015 r., mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia stanowiącego rekompensatę z tytułu utraty źródła zarobkowania. W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane najistotniejsze założenia dotyczące przedmiotowego świadczenia.

Beneficjenci

Osobą uprawnioną do pobierania świadczenia jest bezrobotny, spełniający jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

  • Utrata pracy nastąpiła z przyczyn niezależnych od zwolnionego
  • Przez minimum 13 tygodni (w ciągu ostatnich 4 lat) opłacał składki
  • Przez minimum 30 dni (w ciągu ostatnich 12 miesięcy) wykonywał pracę
  • Złożył deklarację o gotowości do podjęcia zatrudnienia.

Jednocześnie beneficjentami nie mogą być:

  • pracownicy administracji publicznej zatrudnieni na czas nieokreślony,
  • pracownicy zatrudnieni w sektorze rolnym (zarówno na czas określony, jak i nieokreślony),
  • pracownicy spoza UE, mający pozwolenie na pobyt w celu wykonywania prac sezonowych,
  • pracownicy którzy nabyli prawo do emerytury lub wcześniejszej emerytury.

Wysokość świadczenia

Wysokość świadczenia wylicza się dzieląc kwotę wynagrodzenia z ostatnich czterech lat przez liczbę tygodni składkowych i mnożąc uzyskaną wartość przez współczynnik 4,33. Jeżeli uzyskana wartość jest niższa od dolnego limitu ustanowionego w odrębnych przepisach (2019 r. - 1.221,44 Euro), wtedy wypłacane jest świadczenie w wysokości 75% średniego miesięcznego wynagrodzenia; jeżeli przekracza tą wartość wtedy wypłacane jest świadczenie w wysokości równej 75% średniego miesięcznego wynagrodzenia, powiększonej o kwotę równą 25% różnicy między wynagrodzeniem osiągniętym, a określonym w odrębnych przepisach. Wypłacane świadczenie nie może przekraczać górnego limitu ustanowionego w odrębnych przepisach (2019 r. – 1.328,76 Euro)

Przykład:

Dochód podlegający oskładkowaniu: 40.000 Euro

Liczba przepracowanych tygodni w ciągu ostatnich 4 lat: 104

Wskaźnik: 4,33

Wzór 1: (40 000:104)* 4,33 = 1.665,38 Euro

Osiągnięto wartość powyżej dolnego limitu 1.221,44 Euro, w związku z czym należy kontynuować obliczenia

Wzór 2: 1.221,44* 75% = 916,08 Euro

Wzór 3: (1.665,38-1.221,44) * 25% = 110,98 Euro

Wartość końcowa: 916,08+110,98= 1.027,06 Euro

Zasady wypłacania świadczenia

Świadczenie jest wypłacane co miesiąc. Od czwartego miesiąca jego pobierania wartość świadczenia ulega obniżeniu o 3% każdego miesiąca.

W momencie utraty statusu osoby bezrobotnej lub nabycia prawa do emerytury/wcześniejszej emerytury świadczenie nie jest wypłacane.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież