Akademia Biznesu Internetowego Senior

Powstają coraz nowsze programy edukacyjne dla osób starszych. Seniorzy uczestniczą w zajęciach z obsługi komputera, uczą się poruszania w gąszczu informacji, dowiadują się o nowych formach aktywności zawodowej. Akademia Biznesu Internetowego Senior dedykowana jest dla osób aktywnych, ciekawych życia i otwartych na nowe doświadczenia.

Program edukacyjny skierowano do użytkowników Internetu, którzy ukończyli 55 lat. Ci, którzy wzięli w nim udział, doświadczyli realności wirtualnego świata. Wykładowcy uczyli jak zrobić zakupy przez Internet, nawiązać znajomości, stać się członkiem wirtualnej społeczności, wykorzystać nowe drogi komunikacji.
 
 

Seniorzy uczestniczący w Akademii zgłębili praktyczną stronę poruszania się w Internecie. W przystępny sposób przedstawiono zasady działania bankowości elektronicznej, poczty, komunikatorów oraz uczestnictwa w internetowych forach. 

Pierwsza edycja dobiegła końca, czekamy na wznowienie działalności Akademii i edukowanie rzeszy żądnych wiedzy i wirtualnych doświadczeń seniorów.

Katarzyna Matczuk

Przyczyny przedwczesnej niezdolności do wykonywania pracy

Aktywność zawodowa osób starszych nie wynika tylko z chęci kontynuowania pracy, czy też ich braku. Często bywa, że seniorzy przechodzą w stan "spoczynku", ponieważ - z różnych względów - odczuwają niezdolność do dalszego wykonywania powierzonych im obowiązków. 
Centralny Instytut Ochrony Pracy przeprowadził badania, których celem było wyłuszczenie czynników decydujących o poziomie zdolności do pracy osób starszych. W trakcie badań sugerowano się osiągnięciami badaczy fińskich, którzy opracowali wskaźnik zdolności do pracy WAI (Work Ability Index).

Badano wiele przypadków, pod lupę analityków trafili seniorzy wykonujący różne zawody, zatem w zależności od danej grupy rozważano obciążenia wynikające z danego rodzaju wykonywanej pracy, struktury organizacyjnej i warunków, w jakich jest wykonywana.

Szczegółowo przeanalizowano historie pracy ok. 1200 pracowników. Co ciekawe, analizie poddano pracowników w wieku od 18 do 65 lat. Zatrudnieni byli na różnorodnych stanowiskach, wykonywali prace o różnym stopniu ciężkości i odmiennym charakterze. W zależności od badanej grupy, różnił się stopień występowania czynników uciążliwych i szkodliwych.

Badania jednoznacznie wykazały, że niezdolność do pracy odnotowano pod wpływem występowania na powierzonym stanowisku pracy następujących czynników :

1.Praca w systemach uwzględniających nadgodziny
2.Praca w trybie nocnym
3.Praca zmianowa
4.Wkspozycja na gorąco i hałas
5.Ekspozycja na pył mineralny
6.Ekspozycja na wibrację miejscową
7.Ekspozycja na czynniki chemiczne
8.Praca fizyczna lub z dominującym obciążeniem fizycznym
9.Praca dodatkowa w innym miejscu pracy
10.Nierównomierne tempo pracy
11.Duży stres zawodowy.

  

Aktywność zawodowa pracowników starszych

W związku z szeroko omawianym na łamach portalu Seniorzy.pl zagadnieniem starzenia się społeczeństwa, podajemy kilka skutecznych działań, których celem jest przedłużenie aktywności zawodowej pracowników starszych. Jak najszybsze uświadomienie sobie wagi tych działań, będzie z korzyścią dla całych społeczeństw.

Eksperci przekonują, że czynności aktywizujące zawodowo starszych pracowników powinny być wielopłaszczyznowe. Seniorzy powyżej pięćdziesiątego roku życia powinni być poddani aktywizacji na płaszczyźnie indywidualnej. Zalecane jest inicjowanie i propagowanie przedsięwzięć, które wpłyną na wzmocnienie kompetencji pracowników. Aktywny zawodowo starszy pracownik powinien podnosić indywidualną wydolność i sprawność fizyczną. Przygotowanie ciała do pracy, która z biegiem lat jest coraz większym obciążeniem dla organizmu, jest nieuniknioną koniecznością.

Należy także uświadomić sobie, jak ważne jest upowszechnienie ustawicznego kształcenia w różnych dziedzinach. Dzięki niemu możliwe jest zdobywanie, jakże cennych, nowych specjalności.

Przedsiębiorstwa zachęcane są do respektowania zasad zarządzania wiekiem. Konieczność ta pojawia się w kontekście warunków pracy osób starszych i zmian organizacyjnych, które dla nich należy wprowadzić. Praca w niepełnym wymiarze godzin, dostosowywanie kompetencji pracowników do zadań, przez umożliwienie odbywania szkoleń, wydłużone przerwy między poszczególnymi czynnościami, wreszcie elastyczne godziny pracy - to wszystko składa się na zespół działań, które pomogą przedsiębiorcom utrzymać wartościowych, doświadczonych pracowników, ułatwiając im jednocześnie wykonywanie powierzonych zadań. Takie rozwiązanie usprawni działanie firmy.

Nie wystarczy jednak zmiana indywidualnej postawy seniorów i reorganizacja przedsiębiorstw. Najważniejsza jest zmiana świadomości ogółu społeczeństwa. Pracujący seniorzy nie powinni być dyskryminowani, bez względu na wiek, czy fizyczne dysfunkcje.

Katarzyna Matczuk

 

Starzejące się społeczeństwo a praca

W większości krajów uprzemysłowionych, także w Polsce, odnotowano systematyczny wzrost udziału w populacji osób starszych, po 60 roku życia. Wynika to z malejącej liczby urodzeń wzrostu długości życia. Czynniki wpływające na długość trwania życia są bardzo zróżnicowane. Wśród nich socjologowie wymieniają geny, styl życia, warunki bytowe, stan środowiska - także pracy.

Wraz z upływem lat obniża się wydolność i sprawność fizyczna, maleje także sprawność psychofizyczna. Czynniki te obniżają możliwość wykonywania pracy przez człowieka. Zmiany w szybkości reakcji, spostrzegawczości, funkcjonowaniu narządów zmysłu obserwowane są już od 45 roku życia. Dodatkowym obciążeniem są choroby układów krążenia, mięśniowo-szkieletowego, oddychania, których częstość występowania wzrasta właśnie w tym wieku. Często pojawiają się także zaburzenia hormonalne i przemiany materii.

Pracownik z powyższymi obciążeniami musi podołać wymaganiom, które niezmiennie stawia mu wykonywana praca zawodowa. Właśnie dlatego z wiekiem może wzrastać rzeczywiste, odczuwalne obciążenie pracą.

Przed pracodawcą staje trudne zadanie, musi on zapewnić pracownikom możliwość pracy w bezpiecznych warunkach. Konieczne jest to zwłaszcza w krajach, gdzie zaobserwowano zjawisko starzenia się społeczeństwa. W przypadku wzrostu liczby starszych pracowników w stosunki do osób młodszych, zachodzi potrzeba wdrażania systemowych rozwiązań, które zaktywizują seniorów, ułatwią im wykonywanie powierzonych obowiązków, rozwiną potencjał.

Katarzyna Matczuk

Co powinieneś umieścić w CV

Wiele osób starszych po przejściu na emeryturę postanawia powrócić do aktywności zawodowej. Dla nich podamy kilka cennych rad, które warto zastosować kompletując dokumenty aplikacyjne.

Seniorzy często obawiają się, że ich wiek może odstręczyć potencjalnych pracodawców. Rzeczywiście, w Polsce wciąż istnieje swoista dyskryminacja osób starszych na rynku pracy, ta sytuacja jednak dynamicznie ulega zmianie na korzyść osób starszych.

Przede wszystkim list motywacyjny, którym uzasadnimy chęć powrotu do pracy powinien mieć odpowiednią długość. Dopuszczalne są nawet pięciostronicowe pismo, lecz oczywiście nie jest ono wskazane. Najważniejsze jednak, by to, co piszesz było szczere i przybliżało pracodawcy twoją postać.

Dołóż starań, by tekst wzbudził zainteresowanie czytającego. Poszczególne akapity oddziel liniowymi odstępami, by lektura dokumentu była prosta. Zaczynaj od najważniejszych rzeczy, by pracodawca, zerkając już na pierwsze linijki tekstu, wyłapał najważniejsze rzeczy. List motywacyjny jest reklamą twojej osoby. Zaprezentuj swoje mocne strony, umiejętności, bogate doświadczenia. Pisz o swoich kwalifikacjach w kontekście stanowiska, na które aplikujesz. Warto zasugerować pracodawcy, w jaki sposób twoje umiejętności wykorzystasz w przyszłej pracy.

Zachowaj umiar między wyrażaniem chęci pracy w firmie, nakreśleniem korzyści, jakie przyniesie pracodawcom zatrudnienie cię a podaniem informacji o twoim wykształceniu i zdobytym przez lata pracy doświadczeniu.

W curriculum vitae napisz o swoich doświadczeniach zawodowych, pełnionych funkcjach, realizowanych projektach. Wymień istotne kursy, szkolenia. Pamiętaj o tym, że konkretna specjalizacja w danej dziedzinie to doskonały atut, nie poprzestawaj zatem na ogólnikach. Warto wymienić dodatkowe zainteresowania, najlepiej, gdy nie są one powiązane z profesją.

Katarzyna Matczuk

Czy praca satysfakcjonuje Polaków?

W tym roku po raz czwarty przeprowadzono badania "Satysfakcja z pracy 2009". Jednostką, która zainicjowała badanie jest Interaktywny Instytut Badań Rynkowych. Okazuje się, że większość naszych rodaków jest zadowolona z aktualnego miejsca pracy, jednak satysfakcja z pracy przez kolejne lata XXI wieku stopniowo spada.

Zwolnienia i, będący ich następstwem, wzrost bezrobocia, stworzyły niepokój i liczne obawy. Mimo, że sytuacja powoli stabilizuje się, obawiamy się tego, że będziemy zmuszeni do zmiany miejsca pracy. Stabilność zatrudnienia w dużej mierze wpływa na postrzeganie pracy jako satysfakcjonującej.

- W ciągu ostatnich kilku lat polski rynek pracy podlegał intensywnym zmianom. Pojawiało się coraz więcej atrakcyjnych ofert pracy, a w mediach regularnie mówiło się o wzroście wynagrodzeń. Można przypuszczać, że stąd wynikały bardziej krytyczne oceny naszej własnej sytuacji zawodowej. Spadek poziomu satysfakcji w 2009 roku możemy dodatkowo wiązać z niekorzystnymi zmianami zachodzącymi w wielu firmach w wyniku kryzysu gospodarczego - komentuje wyniki badań pracownik IIBR.

Niestety, w niezrozumiały sposób, seniorzy w dużej mirze ponoszą konsekwencje legendarnego już kryzysu. Często pracodawcy decydując się na zwolnienia, rezygnują ze starszych pracowników, postrzegając ich jako mniej wartościowych. Oczywiście nie jest to standard. Firmy, które mądrze dysponują zasobami ludzkimi inwestują w doświadczonych pracowników, którzy są lojalni i solidni.

Dla Polaków najistotniejsza jest wysokość wynagrodzenia. Aż 97 proc. respondentów wskazało na czynnik finansowy jako decydujący w ocenie satysfakcji pracy. Dla 96 proc. Stabilność zatrudnienia jest równie istotna. Na kolejnych miejscach uplasowały się dobra atmosfera, możliwość rozwoju zawodowego i awansu.

Katarzyna Matczuk

Kredyty dla seniorów

Seniorzy, którzy przeszli na emeryturę często podejmują starania w celu założenia własnej działalności. Jeśli potrzebny jest znaczny kapitał, do przygotowania gruntu pod przyszłą firmę warto znać dostępną ofertę kredytową.

Okazuje się, że seniorzy traktowani są przez banki, w sposób indywidualny. Wiek kredytobiorcy wpływa głównie na oferowany czas kredytowania. Najczęstszym warunkiem stawianym przez banki jest konieczność spłacenia kredytu do czasu osiągnięcia przez kredytobiorcę wieku 70 lat. Zasada ta jest stosowana przez PKO, ING Bank Śląski, Kredyt Bank i Lukas Bank. O pięć lat dłużej granicę przesunęły następujące banki: Millenium, BPH, Doiminet Bank, mBank i Multibank.

Oczywiście uzależnianie długości kredytu od wieku wnioskodawcy może być złagodzone pod warunkiem spełnienia dodatkowych warunków. Wśród nich może być np. wykupienie polisy na życie, wpłata wyższego wkładu własnego czy też dołączenie dodatkowego wnioskodawcy. Jeśli o kredyt ubiega się kilku wnioskodawców, górna granica wieku ustalana jest dla najstarszego z nich.

Kredyt Bank wprowadził nowe zasady udzielania kredytów seniorom. Jeśli do obciążeń włączą pełnoletnie dziecko, czas kredytowania może wydłużyć się nawet do 30 lat. Jeśli zatem staramy się o kredyt, należy porównać oferty w dostępnych bankach, by wybrać najkorzystniejszą dla wieku i sytuacji.

Kasia Matczuk

Emeryt na rynku pracy

W minionym roku emeryci uchwalili nowy rekord. Na emeryturę przeszło wówczas aż ćwierć miliona roku. Dla porównania warto zaznaczyć, że w 2007, czyli rok wcześniej, tylko ćwierć miliona Polaków zdecydowało się na emeryturę. Jak się okazuje aż 80 proc. pracowników skorzystało z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. 

Oczywiście, emerytura dla wielu nie oznacza przejścia w stan spoczynku. Wielu z nich z pewnością znajdzie dodatkowe źródła dochodu lub otworzy własną działalność gospodarczą. Statystyki potwierdzają wprowadzenie zamiarów w czyn. Okazuje się, że 370 tys. osób z tej grupy społecznej jest wciąż aktywnych zawodowo. 

Niemal połowa emerytów to pracownicy najemni. Warto jednak dodać, że aż 40 proc. tej grupy otworzyło własną działalność gospodarczą. Ciekawe jest także to, że co ósmy emeryt zatrudnia w swej firmie pracowników.

- Po przejściu na emeryturę można podjąć pracę. W przypadku wcześniejszej emerytury są jednak pewne ograniczenia finansowe. Aby zachować świadczenia młodzi emeryci nie mogą zarabiać więcej niż 70 proc. miesięcznego wynagrodzenia przeciętnie w ciągu trzech miesięcy. Zarobki wyższe niż 130 proc. spowodują całkowite zawieszenie emerytury. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, można zarabiać bez ryzyka utraty emerytury - informują specjaliści od prawa pracy.

Niestety dana Głównego Urzędu Statystycznego nie napawają wielkim optymizmem. Aż 70 proc. pracujących emerytów dorabia ze względów finansowych. Pozostali motywują się aktywnością zawodową do walki z biernością. Wielu emerytów wie, że doświadczenie, jakie zdobyli przez lata pracy jest bezcenne i wciąż chcą się nim dzielić. Co więcej pracodawcy zaczynają coraz częściej doceniać tę niewątpliwą przewagę emerytów. Okazuje się, że starsi, doświadczeni pracownicy wiedzą jak nawiązywać kontakty, są dokładni, sumienni i lojalni. Ponadto zazwyczaj są dyspozycyjni i można na nich polegać, gdyż nie szukają potajemnie innej pracy, nie emigrują, nie podejmują pochopnych decyzji.

Potencjał jaki drzemie w emerytach to bogate zasoby, które należy wykorzystać. Do tego jednak potrzebne jest zrozumienie pracodawców, że wiek nie jest wadą lecz zaletą. Doświadczenie, kontakty gromadzone przez lata są niezwykłym atutem emerytów.

Katarzyna Matczuk