Strategia aktywizacji seniorów

Renowacja

Joanna Plak Warecka 3

Ramowa strategia aktywizacji seniorów na poziomie gminy

GMINA (NAZWA) (WOJEWÓDZTWO)

RAMOWA STRUKTURA PROGRAMU AKTYWIZACJI SENIORÓW

dr Joanna Plak – Warecka

I CHARAKTERYSTYKA GMINY (NAZWA)

I.1.Informacje ogólne (położenie, podział administracyjny, miasto partnerskie – jeśli dotyczy).

I.2.Struktura demograficzna (struktura wiekowa z uszczegółowieniem danych dot. seniorów, rodzaj gospodarstwa domowego, stan cywilny).

I.3.Gmina na tle województwa (gminy przyjazne seniorom w danym województwie – dobre praktyki do wykorzystania).

II USŁUGI I INICJATYWY NA RZECZ SENIORÓW ŚWIADCZONE NA TERENIE GMINY (NAZWA)

II.1.Przegląd oferty instytucjonalnej

II.1.1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

II.I.2. Gminny Ośrodek Kultury

II.I.3. Klub Seniora

II.I.4. Dom Pomocy Społecznej/komercyjne alternatywy w zakresie opieki

II.I.5.Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze

II.I.6.Hospicja

II.I.7.Uniwersytet Trzeciego Wieku

II.I.8.Dzienne formy wsparcia

II.I.9.NGO na rzecz seniorów

II.2. Przegląd wybranych inicjatyw

II.2.1. Akademia Seniora.

II.2.2.Gminne Centrum Aktywizacji Seniora.

II.2.3. Transport dla seniora.

II.2.4. Kultura dla seniora (teatr, kino, galeria).

II.2.5.Ogólnopolska Karta Seniora (jakie instytucje z danej gminy się przyłączyły).

II.2.6. Eko Senior / Senior Świadomy Ekologicznie.

II.2.7. Karnawałowy bal seniora .

II.2.8. Gazeta dla seniora (tworzona dla i przez seniorów).

III. REKOMENDACJE DOTYCZĄCE OBSZARÓW AKTYWIZACJI SENIORÓW
W GMINIE (NAZWA) *1

III.1. Obszar zdrowotny i okołozdrowotny

III.1.1.Bezpieczny senior – we współpracy z policją i pracownikami socjalnymi (m.in. kurs samoobrony, warsztaty: popularne metody oszustwa np. na wnuczka – jak się chronić, obrona przed przemocą).

III.1.2.Przestrzeń przyjazna seniorom - stworzenie mapy miejsc dostępnych dla osób
z niesprawnościami, możliwości dostosowania mieszkań do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.

III.I.3 Telemedycyna i e-medycyna – Internetowe Konto Pacjenta, porady online, monitorowanie stanu pacjenta online dzięki udostępnionym mu urządzeniom.

III.2. Obszar informacyjny

III.2.1.Cyfrowy senior – kurs komputerowy (w szczególności: korzystanie z e-usług, e-urzędów oraz obsługa mediów społecznościowych; zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu).

III.2.2. Senior bezpieczny w sieci (cyberbezpieczeństwo; zagrożenie pishingiem, vishingiem)

III.3. Obszar aktywizacji i zagospodarowanie czasu wolnego

III.3.1.Senior inspiruje – seniorzy z pasją, osiągnięciami, talentami.

III.3.2.Wolontariat międzypokoleniowy – w ramach współpracy z przedszkolami, „adoptuj babcię/dziadka” oraz inne projekty międzypokoleniowe.

III.3.3.Wolontariat seniorów na rzecz seniorów (odwiedzanie osób samotnych, wspólne spędzanie czasu, pomoc w dostarczeniu leków, książek, robieniu zakupów).

III.3.4.Imprezy charytatywne/ festyny z udziałem seniorów na rzecz osób wykluczonych, z niesprawnościami.

III.3.5.Dzień piękności – usługi fryzjerskie, makijaż dla pań, porady dietetyczne (nieodpłatnie).

III.3.6. Senior w ujęciu holistycznym (zajęcia fizyczne dostosowane do seniorów, medytacja, kąpiele w dźwiękach).

III.4. Obszar partycypacji społecznej

III.4.1.Gminna rada seniorów.

III.4.2.Punkty informacyjne dla seniorów (z zakresu świadczonych usług, dostępności do instytucji).

III.4.3.Wizyty studyjne w mieście partnerskim z cyklu „dzielenie się dobrymi praktykami”.

  1. IV. AKTY PRAWNE

IV.1.Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych.

IV.2. Strategia wsparcia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami w gminie (nazwa) na lata (przedział).

IV.3.Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025.

IV.4 Program „Korpus wsparcia seniorów” (na dany rok).

 

*1  Badanie potrzeb seniorów i poziomu ich zaspokojenia (jako opcja płatna) – opis badania, doboru próby; wywiady w oparciu o kwestionariusz, kontakt bezpośredni, z uwzględnieniem korzystania ze wsparcia, można dodać ogólnodostępne skale geriatryczne, zbadać uzależnienie od alkoholu/hazardu/leków; z uwzględnieniem możliwości finansowych.