Renta alkoholowa

Rentę alkoholową może uzyskać osoba, która straciła zdolność do pracy (całkowicie lub częściowo) na skutek poważnych schorzeń spowodowanych bezpośrednio chorobą alkoholową i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu.

Jednocześnie musi spełnić poniższe warunki:

  • Posiada orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy.
  • Niezdolność do pracy zarobkowej musiała nastąpić w czasie okresów składkowych albo nieskładkowych określonych w ustawie emerytalnej.
  • Posiada odpowiedni staż ubezpieczenia (maksymalnie wynosi on 5 lat, dla osób które ukończyły 30 rok życia).

Renta jest przyznawana na podstawie decyzji lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej. Jej wysokość zależy od informacji zawartych w dokumencie. I tak w 2023 roku, przy stwierdzeniu całkowitej niezdolności do pracy przysługuje 1588 zł, zaś przy częściowej niezdolności -1191 zł. W marcu 2024 roku te kwoty ulegną zmianie na skutek waloryzacji.

Wniosek o przyznanie renty może być złożony osobiście, listowanie lub za pośrednictwem formularza Internetowego. Warto podkreślić, że świadczenie może, ale nie musi zostać przyznane bezterminowo.

seniorzy.PLseniorzy.PL