Porady dnia

Porady dnia

Aktualności Seniora

Aktualności Seniora

Zdrowie Seniora

Zdrowie Seniora

Pasje Seniora

Pasje Seniora

Program Dostępność Plus

Program Dostępność Plus – to program rządowy, przewidziany do realizacji w latach 2018-2025. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr i usług oraz umożliwienie aktywnego udziału w życiu społecznym i publicznym osobom o szczególnych potrzebach, w tym seniorom.

Obszary, które są objęte wsparciem to: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja.  Poniżej znajdują się informacje na temat działań realizowanych w poszczególnych obszarach.

W obszarze architektury: nowe inwestycje budowlane będą musiały zostać zaprojektowane w taki sposób by były powszechnie dostępne także dla osób z ograniczeniami ruchowymi i poruszających się na wózkach. Istniejące budynki będą mogły zostać zmodernizowane poprzez budowę barierek, podjazdów i wprowadzenie innych udogodnień.

W obszarze transportu: środki transportu publicznego (autobusy, tramwaje), muszą być przystosowane dla osób o specjalnych potrzebach w zakresie poruszania się. Podobnie, jak dworce, przystanki, które przejdą stosowne remonty.

W obszarze edukacji – ten obszar nie obejmuje seniorów, jest adresowany do uczniów i studentów z niepełnosprawnościami.

W obszarze służby zdrowia: dostosowanie części placówek do potrzeb osób wymagających szczególnego podejścia, np., poruszających się na wózkach, niedosłyszących, niedowidzących, z zaburzeniami mowy.

W obszarze cyfryzacji: upowszechnienie publicznych serwisów teleinformatycznych - udostępnienie stron internetowych instytucji publicznych oraz zwiększenie świadomości obywateli, w tym seniorów na temat możliwości korzystania z e-usług.

W obszarze usług: umożliwienie obywatelom dokonywania zakupów i korzystania z usług za pośrednictwem Internetu, co jest szczególnie istotne dla seniorów mających problemy z poruszaniem się.

W obszarze konkurencyjności: zbudowanie zaplecza badawczego dla kluczowych branż przemysłowych w celu wypracowania innowacyjnych rozwiązań, w tym dla seniorów.

W obszarze koordynacji: opracowanie i wdrożenie 6 standardów dostępności w ustawodawstwie krajowym.

W celu sprawnej realizacji założeń programu została zainicjowana idea wspólnego przedsięwzięcia o nazwie „Partnerstwo na rzecz dostępności”.  Sygnatariuszami partnerstwa są przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy, NGO, przedstawiciele środowisk seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Ich podstawowym celem jest współpraca w realizacji działań wyrównujących szanse obywateli ze specjalnymi potrzebami, na dostęp do opieki zdrowotnej, sportu, rekreacji, edukacji, informacji, transportu. Na chwilę obecną dokument partnerstwa podpisały 184 podmioty.

Podmioty, które są zainteresowane realizacją działań w ramach Programu Dostępność Plus, mogą przystępować do konkursów, ogłaszanych przez takie podmioty jak m.in. Polska Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ogłoszenia regularnie pojawiają się na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl, Inną możliwością jest realizacja działań w ramach projektów pozakonkursowych, o których informacje również znajdują się na wspomnianej stronie.